SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNOVÉM DOMĚ STAROMĚSTSKÁ ROMANCE s. r. o.

Tímto uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů STAROMĚSTSKÉ ROMANCI (Apartmány)
IČO: 193 92 788, se sídlem Družby Národů 63/1a, Křelov-Břuchotín („Správce“).
Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů:

  • E-mailová adresa,
  • Telefonní číslo,
  • Termín pobytu,
  • Typ zvoleného apartmánu

uděluji za účelem provedení rezervace ubytování, a to na dobu do ukončení mého pobytu.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být Vaše osobní údaje zpřístupněny:

  • Web z Moravy (správce webových stránek)
  • Markéta Najdekrová (vlastník apartmánového domu)
  • Další zpracovatelé, které v současnosti však správce nepoužívá.

Poučení o právech Subjektu údajů vztahujících se k výše uvedenému souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Udělení souhlasu je dobrovolné. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu je možné provést zasláním zprávy na adresu info@staromestskaromance.cz.

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Dále máte právo získat od Správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Správci poskytnul/poskytla na základě tohoto souhlasu. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Pokud si přejete těchto práv využít, pošlete zprávu na adresu info@staromestskaromance.cz.

Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se obrátit
se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz).

Kontaktní údaje Správce:
Staroměstská romance s. r. o.,
Družby Národů 63/1a,
Křelov-Břuchotín,
info@staromestskaromance.cz
+420 724 076 060